Researcher in Marketing
Catholic University of Leuven
Belgium

(ref. BAP-2023-501)
De Onderzoekseenheid Marketing, met campussen in Antwerpen, Brussel en Leuven, is een ambitieuze groep van onderzoekers. We streven naar excellentie op vlak van onderzoek en onderwijs, en dragen managementrelevantie hoog in het vaandel. Ons onderzoek spitst zich toe op de drie marketingdomeinen, namelijk marketing modelering, marketing management & strategie, en consumentengedrag. Binnen deze domeinen focust onze expertise zich onder andere op: • maatschappelijk verantwoorde marketing (bv. fondsenwerving, duurzame consumptie, consumentenethiek); • retailing (bv. online en multi-channel aankoopgedrag, retailinnovatie, retailer-fabrikant relaties); • besluitvorming door consumenten (bv. gedragseconomie, zelfcontrole); • dienstenmarketing (bv. beheer van klantervaringen, klachtenmanagement, service-innovatie); • sportsponsoring. Ons werk wordt gepubliceerd in toonaangevende internationale tijdschriften zoals Journal of Consumer Research, Journal of Marketing, Journal of Marketing Research, Marketing Science, Journal of Consumer Psychology, International Journal of Research in Marketing, Journal of Retailing, en Journal of Service Research. We houden er bovendien verschillende productieve samenwerkingen op na met de industrie en overheden, zowel nationaal als internationaal.

Project

De groeiende non-profit sector kent een toenemende mate aan competitie en financiële levensvatbaarheid als één van de grootste uitdagingen. Het is dan ook cruciaal voor non-profit organisaties om hun marketingactiviteiten en fondsenwerving op een meer strategische en professionele manier te benaderen, met verhoogde aandacht voor onder andere kosteneffectiviteit en het opbouwen van langetermijnrelaties met donateurs. 
 
In het domein van non-profit marketing en fondsenwerving zijn er nog heel wat hiaten die wetenschappelijk onderzoek vergen. We zijn dan ook op zoek naar een gedreven en enthousiaste onderzoek(st)er die zich gedurende 4 jaar toespitst op dit domein. In overleg met de promotoren (Prof. Dr. Tine De Bock en Prof. Dr. Irene Roozen), worden de centrale onderzoeksvragen afgebakend tijdens het begin van het doctoraatstraject. Mogelijke onderwerpen, doch niet exhaustief en vatbaar voor eigen inbreng, kunnen zijn: overhead aversion (het fenomeen waarbij donateurs een aversie vertonen ten aanzien van overheadkosten gemaakt door non-profit organisaties), charity checkouts (het fenomeen waarbij klanten aan het einde van hun online of offline shopping trip worden gevraagd of ze bereid zijn om te doneren aan een goed doel, bijvoorbeeld door hun rekening af te ronden en het verschil te doneren), charity labels (denk bijvoorbeeld aan de ratings die worden toegekend door Charity Navigator in de VS of het label zoals ontwikkeld door de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving), en perceived donation effectiveness (dit is een belangrijke motivator van geefgedrag en behelst de perceptie die een donateur erop nahoudt met betrekking tot het verschil dat wordt gemaakt door zijn of haar donatie).
 
In het begin van het doctoraat is er ruimte om deze en andere topics binnen het domein van non-profit marketing en fondsenwerving te verkennen om zo de centrale onderzoeksvragen van het doctoraat vast te leggen. Na een verdere, grondige verkenning van de bestaande literatuur, worden meerdere studies opgezet om de gedefinieerde hiaten in de literatuur te dichten en zo substantieel bij te dragen aan dit onderzoeksdomein. 
 
Het project bestaat uit volgende onderdelen:
 
•Je volgt de doctoraatsopleiding van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven. Meer informatie is beschikbaar via de volgende website: https://feb.kuleuven.be/research/PhD/businesseconomics/Business
•Je bereidt een doctoraal proefschrift voor in het domein van non-profit marketing en fondsenwerving. Dit gebeurt onder begeleiding van Prof. Dr. Tine De Bock en Prof. Dr. Irene Roozen. Als onderdeel van het doctoraatstraject verken je op grondige wijze de bestaande literatuur, baken je relevante onderzoeksvragen af, en voer je meerdere kwalitatieve en/of kwantitatieve studies uit om deze te beantwoorden. 
•Je krijgt de gelegenheid om deel te nemen aan nationale en internationale samenwerkingen, om seminaries te volgen en om je eigen onderzoek te presenteren in binnen- en buitenland.
•Je ambieert publicaties van de onderzoeksresultaten in (Engelstalige) peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften en streeft ook andere vormen van wetenschapscommunicatie na (o.a. gericht op de non-profit sector).
•Je wordt een actief lid van een dynamische onderzoeksgroep waar een aangenaam werkklimaat heerst voor al wie belangstelling heeft voor wetenschappelijk onderzoek van internationaal niveau.
•Je levert een (beperkte) bijdrage aan het onderwijsportfolio van de Onderzoekseenheid Marketing (bijvoorbeeld begeleiden van masterproeven en bedrijfsprojecten).
 

Profiel

We zoeken een PhD student(e) die:
 
•beschikt over een masterdiploma in de (Toegepaste) Economische Wetenschappen, Handelswetenschappen of Handelsingenieur, of een aanverwante discipline (bv. Psychologie, Sociologie, Statistiek, Marketing, Consumer Behavior), of hierover beschikt bij de start van het doctoraat (te staven bij sollicitatie).
•gemiddeld minstens een 'onderscheiding' heeft behaald tijdens de studies en voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van het doctoraatsprogramma (zie https://feb.kuleuven.be/research/PhD/businesseconomics/Business).
•een sterke interesse heeft in wetenschappelijk onderzoek rond non-profit marketing en fondsenwerving.
•ervaring heeft (al dan niet via de opleiding) met kwantitatief onderzoek, kwalitatief onderzoek en statistische data-analyses (bv. door het opzetten en analyseren van experimenten, of het afnemen en analyseren van diepte-interviews). Het kunnen analyseren van (grote(re)) datasets met softwarepakketten (zoals SPSS, STATA, SAS of R) strekt tot aanbeveling.
•communicatievaardig is (zowel mondeling als schriftelijk) en graag in teamverband werkt, doch de nodige zelfstandigheid aan de dag kan leggen en zelf initiatief neemt.
•het vermogen heeft om onderzoeksbevindingen te presenteren aan zowel academische als niet-academische doelgroepen.
•over de nodige vaardigheden beschikt om theoretische teksten en empirische studies op kritische wijze te analyseren.
•het vermogen heeft om eventueel projectvoorstellen uit te werken en neer te schrijven.
•een vlotte (wetenschappelijke) schrijfstijl heeft (in het Engels). 
•in staat is om onder begeleiding een doctoraatsonderzoek tot een goed einde te brengen.
 

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling (100%) als doctoraatsbursaal voor een periode van vier jaar binnen de Onderzoekseenheid Marketing, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (KU Leuven). Gedurende deze periode heb je de mogelijkheid om een belangrijke bijdrage te leveren aan de academische en professionele wereld, dit in een stimulerende en internationale onderzoeksomgeving en begeleid door Prof. Dr. Tine De Bock en Prof. Dr. Irene Roozen. Je hebt de kans om samen te werken met ervaren onderzoekers en professionals uit zowel de academische wereld als de non-profit sector. Bovendien krijg je de nodige ondersteuning en begeleiding bij het ontwikkelen van jouw (academische) carrière, inclusief de mogelijkheid om beurzen aan te vragen. De doctoraatsopleiding impliceert en faciliteert het volgen van meerdere (methodologische) cursussen en het bijwonen van congressen ter specialisatie in het onderwerp.
 
De begindatum is overeen te komen en enigszins flexibel (vroegst mogelijke start is januari 2024 en bij voorkeur ten laatste midden februari 2024).
 

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen door contact op te nemen met Prof. Dr. Tine De Bock (tine.debock@kuleuven.be) en Prof. Dr. Irene Roozen (irene.roozen@kuleuven.be).
 
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 16 oktober 2023 via de online sollicitatietoepassing.
 
Ten laatste op 27 oktober 2023 informeren we de kandidaten of ze al dan niet worden toegelaten tot de volgende sollicitatieronde op basis van CV en motivatiebrief. Deze weerhouden kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een (online) interview dat zal plaatsvinden op 10 november 2023. Voor dit interview zullen de kandidaten een opdracht krijgen die ze moeten voorbereiden (deadline opdracht: 6 november 2023). Ten laatste op 15 november 2023 wordt kenbaar gemaakt of kandidaten al dan niet weerhouden worden voor de job.
 
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 16/10/2023 via onze
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.
  • Employment percentage: Voltijds
  • Location: Brussel
  • Apply before: October 16, 2023
  • Tags: Bedrijfswetenschappen
  • Download: file


If you apply for this position please say you saw it on Interdisciplinoxy

Apply

All Jobs

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN

Harvard University Academic Positions

Kuwait University Current Faculty Openings

Osaka University Academic Opportunities

Purdue University Job Postings for Faculty Positions

Texas Tech University Faculty Openings

Tsinghua University Job Postings

University of Cambridge Job Openings

University of Geneva Faculty Opportunities

University of New South Wales Job Openings

University of Nottingham Research Positions

University of Oslo Academic Jobs

University of Saskatchewan Faculty Positions

University of Southampton Research Vacancies

University of Tokyo Current Academic Vacancies

University of Toronto Open Faculty Positions